ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

α/α

Δικαιολογητικό

Κωδικός Παραρτήματος

Εκδότης

1.

Αίτηση από τον ωφελούμενο/αιτούντα ιδιοκτήτη

Ι-Α

Ιδιοκτήτης ή Σύμβουλος Έργου

2.

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας  ή Διαβατηρίου

 

Ιδιοκτήτης

3.

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (το στέλεχος) ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

(π.χ. τίτλος κυριότητας & πιστοποιητικό μεταγραφής) που αναγράφει τα στοιχεία της Οικ. Άδειας

 

Ιδιοκτήτης ή από την Πολεοδομία

4.

Αντίγραφο πρόσφατου ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) για τον καθορισμό της τιμής ζώνης

 

Ιδιοκτήτης ή από τη ΔΟΥ

5.

Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος. (αυτό που αποστέλλεται ταχυδρομικά από το ΚΕΠΥΟ, όχι η εκτύπωση από το Taxisnet)

 

Ιδιοκτήτης

6.

Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.

 

Ιδιοκτήτης

7.

Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) του τελευταίου οικονομικού έτους (σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ), όπου φαίνεται η μεταβολή για το συγκεκριμένο ακίνητο.

 

Ιδιοκτήτης

8.

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση που μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου.

IV-E

Ιδιοκτήτης

9.

Σε περίπτωση που αποκτήθηκε για πρώτη φορά δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται:

         α) Υπεύθυνη Δήλωση για τη Χρήση του ακινήτου ως Κατοικία

         β) Τίτλος ιδιοκτησίας

         γ) πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

IV-Δ

Ιδιοκτήτης

10.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα μονοκατοικίας

IV-A

Ιδιοκτήτης

11.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

Ενεργειακός Επιθεωρητής

12.

Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

VII

Ιδιοκτήτης & Ενεργειακός Επιθεωρητής & Προμηθευτές/Εργολάβος

Μόνο εφόσον υπάρχουν συγκύριοι, για κάθε έναν από αυτούς:

Συγκύριος για το πρόγραμμα θεωρείται όποιος έχει εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία έως ένα ποσοστό) στο συγκεκριμένο ακίνητο.

13.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (Μόνο εφόσον υπάρχουν συγκύριοι)

V

Συγκύριοι

Μόνο εάν συγκύριος χρησιμοποιεί αυτός το ακίνητο:

14.

Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του συγκύριου

 

Συγκύριος

 

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Συμπληρωματικά των δικαιολογητικών της περίπτωσης Α.

α/α

Δικαιολογητικό

Κωδικός Παραρτήματος

Εκδότης

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας

ΙV-Β

Συγκύριοι

 

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Προσκομίζονται τα 2, 3, 4, 11, και 12 της περίπτωσης Α, και επιπλέον:

α/α

Δικαιολογητικό

Κωδικός Παραρτήματος

Εκδότης

1.

Αίτηση από τον εκπρόσωπο της Πολυκατοικίας

Ι-Β

Συγκύριοι

2.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις.

ΙΙ

Εκπρόσωπος

3.

Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Διαμέρισμα σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες

VIII

Ενεργειακός Επιθεωρητής

4.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 εκπροσώπου πολυκατοικίας

ΙV-Γ

Εκπρόσωπος

 

Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών διατηρούνται στον φάκελο της αίτησης

Ημερομηνία:  ../../….      Υπογραφή Αιτούντα: